[دوربــیــن دســتـــم بــود ، داشــتـم فــیــلــم بــرداری مــیــکــردم ....
"" بــه افــتــخــار عــروس خـــانــم بـزن دســتــت قــشــنـگــرو ....""
ولــی !!! عــروس چــقــد قــیــافـــش آشــنــاســتـــ ؟ بــزار زوم کــنــم .....؟؟؟
تـــورِ روی صــورتـــش نــمــیــذاشــتـــ بــبــیــنــم دقــیــقــا کــیــه ....
"" بــسـم الله رحمن رحیم ، قـال رسول الله ص النکاح سـنـتی ..... ""
گــفــتــ و گــفــتـــ تــا رســیــد بــه ایــنــجــا ....
"" دوشـیـزه فرنگيس عــ........ آیــا وکـیـلــم شــمــا را بــه عـقـد دائـمی آقـایِ ....... دربـیـاورم
آیـا وکـیـلـم "" ایــنــو کــه شــنــیــدم بــاورم نـمـیـشـد مــن ایــنــجــا بــاشــم ....
تـــورِ روی صــورتــشــو کــنــار زدن ، خــــوووووددددشششششش بـــود ......
وای ، فرنگم چــقــد قــشـنــگ شــده بــودی ، یــادتــه هـمـیـشـه عـاشـقـه لـبـاسِ عـروس آبـی رنگ
بـودی ؟؟؟ چــقــد بــهــتــ مــیــومــد ،،، ســه بــار اون جــمـلــه رو گــفــتـــن عـیـن رسـمـو رسـوم ...
بــار ســوم مــجــلــس ســاکــتــ شــد یــه دفــه شـنـیـدم کــه " بــا اجــازه ی پــدر و مــادرم و بــزرگـتـرای
مــجــلـــس "بـــلـــه" .... "" ایــنــو شــنــیــدم و آروم آروم جــلــوی چـشـمـام سـیـاهـی رفـتــــ ....
و از بــالــای پــله هــا افــتــادم پــاییـن ....
چــــه کــابــوس وحــشــتــنــاکــی بــود ، نــمــیــدونــم چــطــوری بــا ایــن مــسـئــلــه یــه چــنــد وقــتـــ
دیــگــه بــایـــد کــنــار بــیــام ..