سواد می ره بالا اما قدّا آب میره !!

سواد می ره بالا اما قدّا آب میره !!