با انتخاب پيمانکار مورد نظر، تعميرات فاز نخست ورزشگاه نقش*جهان آغاز شده و قرار است طي روزهاي آينده به پايان برسد.
انتخاب پيمانکار جديد براي ورزشگاه نقش*جهان

جلسه بررسي مشکلات ورزشگاه نقش*جهان اصفهان با حضور عبدي و رحيمي مديرکل دفتر فني استانداري اصفهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد و مشکلات اين ورزشگاه در جلسه ديروز مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه مقرر شد که تکميل و تعمير رختکن*ها، سرويس*هاي بهداشتي و تعميرات فاز نخست ورزشگاه نقش جهان توسط پيمانکار مورد نظر انجام شود.

محوطه*سازي اطراف رينگ ورزشگاه نقش*جهان و پارکينگ*هاي ورزشگاه توسط سيمين سپاهان با سرعت پيگيري مي*شود.

همچنين روزانه حدود 200 نفر کارگر در ورزشگاه نقش*جهان مشغول کار هستند و فعاليت*هاي عمراني ورزشگاه را پيگيري مي*کنند.

پيست تارتان ورزشگاه تکميل شده و دروازه*هاي ورزشگاه نيز نصب شده و نصب صندلي*هاي فاز نخست ورزشگاه در حال تکميل است و طي روزهاي آينده به پايان مي*رسد.

ساختمان VIP ورزشگاه نقش*جهان نيز تکميل شده و مراحل پاياني خود را طي مي*کند و قرار است در روزهاي آينده تکميل شود.