آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر به گزارش ایران ناز این گیاهان بسیار خطرناک بوده و افراد بسیار زیادی مانند مادر رئیس جمهور آمریکا را هم به کام مرگ کشانده*اند...

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


1. شوکران آبی غربی :
از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


2. گیاه کاستور :
یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


3. تاج الملوک :
به کلاه شیطان شهرت دارد.

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


4. درخت استرکنین :
گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


5. خانه بدوش زهری :
در آفریقای جنوبی رشد می کند.

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


6. گل مار سفید :
این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

7. گیاه کیسه ای :
به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه*های خود را می بلعد.

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


8. گیاه کوزه بزرگ :
برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


9. شیپور فرشته :
به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.

آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر


10. چشم های عروسک :
به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.