ترانس هاي قدر ت در كارخانه سازنده تست اساسي شده و با ولتاژ هاي در حد نامي و بيشتر و جريانهاي بزرگ، تست ميشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسي و تائيد صحت عملكرد ترانس و نداشتن هر نوع عيب در زمان بهره برداري ، تستهايي بروي آن در محل (پست )با وسايل اندازه گيري دقيق اما قابل حمل ونقل انجام ميشود كه به اختصار در زير آمده است:
1- تست نسبت تبديل RATIO)
2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)
3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
4- تست جريان بي باري NO_LOAD)
5- تست شار مغناطيسي : flow)
6- تست گروه برداري VECTORGROUP)
7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)
8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)
9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)
1- تست نسبت تبديل RATIO)
در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه يا ثانويه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گيري مي كنند.در ترانسهاي قدرت كاهنده معمولا طرف اوليه را ولتاژ 380 ولت مي دهند و در ثانويه ولتاژ بين 110 تا 180( در تراسهاي 20/63 كيلو ولت )بسته به ترانس و تپ هاي آن اندازه گيري خواهد شد.

2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAPCONTINUE)
در اين تست به اوليه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانويه ولت مترهاي آنالوگ دقيق قرار داده و در زمان تغيير تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسي كرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغيير تپ ميبايست به ترتيب زير عمل نمود.
1-2....1-2-3....2-3-4....3-4-5 و... يعني يك پله پائين ودو پله بالا (در روند افزايشي تپ )[تصویر: larsinsi2.jpg]3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
اين تست را به كمك دستگاه ميگر انجام مي دهند و در زمانهاي 15 ثانيه و60 ثانيه و5 دقيقه و 10 دقيقه اندازه گيري ميكنند. اندازه گيري به قرار زير است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در اين تست سرهاي اوليه اتصال كوتاه ميشود و همينطور در ثانويه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)

4- تست جريان بي باري NO_LOAD)
در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه و در صورتي كه ثانويه مدار باز است جريان آنرا با آمپر متر دقيق اندازه گيري مي كنيم . براي ثانويه هم به همين منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر هاي سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال مثلث 1-1-1.3 است.

5- تست شار مغناطيسي : flow)
در اين تست با دادن ولتاژ تك فاز به سر هاي هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جريان هر فاز را اندازه گيري و ولتاژ سيم پيچ طرف مقابل را مي خوانيم.

6- تست گروه برداري VECTORGROUP)
در اين تست سرهاي مشابه ،در يك فاز را اتصال كوتاه كرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزريق ميكنيم و ولتاژ را براي تماي سرها نسبت به هم ميخوانيم.[تصویر: HP_FIG4.JPG]7- تست اتصال كوتاه SHORTCIRCUIT)
اين تست را با اتصال كوتاه كردن در ثانويه انجام ميدهيم و جريان در اوليه و ثانويه را پس از وصل ولتاژ 380 به اوليه قرائت و ثبت ميكنيم.

8- تست مقاومت اهمي RESISTANCE)
در اين تست ولتاژ دي سي (مثلا 12 ولت ) را به سرهاي هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزريق كرده و جريان عبوري را اندازه گيري ميكنيم.(اين تست بهتر است در آخرين مرحله انجام گيرد)

9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)
در اين تست با دستگاه مخصوص اين تست حالتهاي مختلف در ترانس را ميشود بررسي نمود و ظرفيت خازني بين هر نقطه از ترانس را اندازه گيري كرد.