«الیاس ادنی» پسر بچه سه ساله، موهای بلند خود که ۶۱ سانتی*متر بود را به خاطر خیریه کوتاه کرد.

این پسر بچه که موهای بلندی داشت به دلیل اینکه وی را با یک دختر اشتباه می*گرفتند،* موهای خود را به یک خیریه بخشید.


قرار است از موهای این پسر بچه یک کلاه گیس ساخته شود و به یک کودک مبتلا به سرطان و یا در شرایط دیگر اهدا شود.


http://www.smsplz.com/wp-content/upl...plz-com152.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...plz-com163.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...plz-com173.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...plz-com183.jpg