تولید یک عروسک جدید از سوی یک کمپانی ژاپنی که به هنگام واکسن زدن اشک از چشمانش می*آید.


http://www.smsplz.com/wp-content/upl...smsplz-com.jpg