اگر چه نازنینان را وفا نیست

گلستانی چو باغ آشنا نیست

اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم

دلم یک لحظه از یادت جدا نیست