اگر دلت گرفت سکوت کن...
این روزها کسی معنای دلتنگی رانمی فهمد....