گران*ترین کفش جهان که با الماس ساخته شده است به گزارش رویداد به نقل ار فارس، یک کفش که از الماس ساخته شده است با قیمت 418.450 دلار در نیوزیلند به حراج گذاشته شد.

این کفش نیازمند امنیت کامل است تا این الماس با وزن 21.18 قیراط را امن نگه دارد.
لازم به ذکر است، که قیراط، یکی از واحدهای اندازه*گیری است و هر قیراط برابر با 200 میلی*گرم یا 2/0 میلی*گرم است.گران*ترین کفش جهان که با الماس ساخته شده است