تست بسیار قوی / چه تصوری از خودتان دارید؟

«تصور از خود»** همان ادراك از خویشتن است؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت*ها، خصوصیات و توانایی*هایی است كه دارد. ویژگی*های شخصیتی كه در این مقیاس بررسی می*شود مفهومی از خود را ارائه می*دهند. این مقیاس پنج جنبه از ویژگی*ها را بررسی و اندازه گیری می*كند كه عبارت است از:
۱) بعد توانایی*های ذهنی شامل سوالاتی درباره معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری.
۲) بعد كارآمدی (تحصیلی یا شغلی) شامل سوال*هایی درباره تلاش و سخت كوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن كار*ها و یادگیری مطالب.
۳) بعد جذابیت ظاهری شامل سوال*هایی درباره قیافه، محبوبیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.
۴) بعد مهارت*های اجتماعی شامل سوال*هایی درباره شوخ طبعی، حسادت، شخصیت و ورزشكاربودن.
۵) بعد عیب*ها و حسن*ها شامل سوال*هایی درباره حرص و طمع، خودخواهی، بی*رحمی، مهربانی و خلق و خو.
می*توانید در هر یك از صفات و ویژگی*هایی كه در ادامه ارائه می*شود، خود را با دیگران مقایسه كنید و آن عبارتی را علامت بزنید كه درباره شما بیشتر مصداق دارد.
۱) قیافه*ام...
الف - تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
۲) معلوماتم...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۳) حرص و طمع من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
۴) شوخ طبعی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۵) هوش من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۶) محبوبیت من...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
۷) حافظه من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، قوی*تر است.
ب- قوی*تر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، ضعیف*تر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، ضعیف*تر است.
۸) جذابیت من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۹) شخصیت من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ب- بهتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
۱۰) تنبلی من...
الف- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- كمتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
۱۱) خودخواهی من...
الف- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- كمتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
۱۲) وضع ظاهری من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
۱۳) خلق و خوی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- بد*تر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
۱۴) استقلال من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۱۵) مرتب بودن و پاكیزگی من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۱۶) موفقیتم...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- كمتر از بیشتر كسانی كه می*شناسم.
ه- تقریبا كمتر از همه كسانی كه می*شناسم.
۱۷) مهربانی*ام...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می*شناسم.
۱۸) در یادگیری مطالب...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، ضعیفترم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، ضعیفترم.
۱۹) حسادتم...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
۲۰) تلاش و سختكوشی من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۲۱) توانایی خواندن و مهارت بیان من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بد*تر است.
۲۲) در به اتمام رساندن كار*ها...
الف- از همه كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بدترم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بدترم.
۲۳) تیزهوشی و هوشیاری من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می*شناسم.
ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر هستم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
۲۴) از نظر ورزشكار بودن...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بهترم.
ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می*شناسم.
د- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، بدترم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بدترم.
۲۵) بی*رحمی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ب- از بیشتر كسانی كه می*شناسم، كمتر است.
ج- مثل بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
د- بیش از بیشتر كسانی است كه می*شناسم.
ه- تقریبا از همه كسانی كه می*شناسم، بیشتر است.
روش نمره*گذاری آزمون
ه*مان طور كه ملاحظه كردید در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد كه هر كدام بیان*كننده صفتی در فرد است. هریك از این موارد شامل ۵ اظهارنظر درجه*بندی شده است كه فرد یكی از آن*ها را انتخاب می*كند. گزینه*های این آزمون از ۵ تا یك نمره گذاری می*شود. به عبارت دیگر برای هر گروه گزینه الف امتیاز ۵، گزینه (ب) امتیاز ۴، گزینه (ج) امتیاز ۳، گزینه (د) امتیاز ۲ و گزینه (هـ) امتیاز یك را به خود اختصاص دهید.
پس از جمع امتیازات حداقل نمره*ای كه شخص در این مقیاس به دست می*آورد ۲۵ و حداكثر آن ۱۲۵ است.
نمره آزمون شما عددی بین ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد بود كه تحلیل آن براساس جدول زیر انجام خواهد شد:
۷۱ و كمتر از آن بسیار ضعیف
۷۲ تا ۸۱ ضعیف
۸۲ تا ۹۱ متوسط
۹۲ تا ۱۰۱ قوی
۱۰۲ و بیشتر از آن بسیار قوی
تصور از خود و اهمیت آن
«خود كارآمدی» فرد رابطه مستقیمی با عملكرد او دارد و می*توان آن را در افراد (بخصوص كودكان و نوجوانان) به شیوه*های گوناگونی تقویت كرد. كسانی كه خود را كارآمد می*پندارند، علاوه بر كسب موفقیت از نظر عملكرد نیز بیشتر از زندگی احساس رضایت می*كنند.
«تصور از خود» تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ نگرش دیگران بویژه والدین، تعامل*های اجتماعی، ارتباط فرد با محیط و زمینه*های محیطی از جمله عواملی است كه روی تصور از خود تاثیر می*گذارد. به علاوه ارتباط كودك با والدین، موفقیت و شكست در زندگی و انعكاس نگرش*های دیگران و خود شخص درباره آن*ها و شرایط اجتماعی – اقتصادی ازجمله عواملی است كه در شكل گیری و تحول تصور از خود اثر می*گذارد.
وقتی یك شخص ارزش كمی برای خود قائل است كمتر می*تواند در برابر فشار عقیده دیگران مقاومت كند. در مقابل كسانی كه ارزش زیادی برای خود قائلند، تصور خدشه ناپذیری از ظرفیت*ها و فردیت خود دارند. همچنین ثابت شده است كه اشخاص خلاق و اشخاصی كه حرمت بالایی برای خود قائلند، می*توانند بیش از دیگران، یك نقش فعال در گروه اجتماعی بر عهده گیرند و به صورتی آزاد و مؤثر آنچه را می*خواهند بیان كنند.
مطالعاتی كه به بررسی تصور از خود در افراد عادی پرداخته*اند حاكی از آن است كه تصور از خود، نقش اساسی در بهداشت و سلامت روانی افراد به عهده دارد، به گونه*ای كه با كاهش سطح تصور از خود علایم و نشانه*هایی چون اضطراب، افسردگی، احساس تنهایی، كمرویی، درون گرایی و... ظاهر خواهند شد و در صورت تداوم، اشكالات جدی به همراه خواهند داشت. همچنین افراد مضطرب، افسرده و كسانی كه خلق و خوی بسیار متغیری دارند، تصور از خودِ ضعیفی دارند. ناتوانی در ابراز وجود، می*تواند متاثر از تصور از خود نامطلوب فردی باشد. این گروه از افراد از ابراز احساسات، افكار و نظرات خود به دیگران ناتوانند، قادر به دفاع از حقوق خود نیستند و در حضور جمع، مضطرب و ناراحتند.
چه باید كرد؟
آموزش «ابراز وجود» یكی از فنون رایج رفتار درمانی است كه می*تواند باعث تغییر در تصور از خود شود. یكی از شیوه*های آموزش ابراز وجود، ایفای نقش است. «مورنو» ایفای نقش را یكی از شیوه*های درمان گروهی می*داند. امروزه ایفای نقش كاربردهای متعددی از قبیل تخلیه هیجانی، تغییر نگرش، ایجاد بینش و بصیرت دارد.