همانطور که می بینید این حلقه های رباتیک نه تنها حرکات چشم بلکه حرکات دهان را تقلید می کنند.
به گزارش سافت گذر به نقل از فن آوری اطلاعات ایران؛ زمانی که این حلقه ها را در دست می کنید آنها به منزله نوعیمدیوم یا رابط برای ارتباطاتی که از طریق دست انجام می گیرد عمل می کنند.
خود ربات نیز از موتورهای الکترومغناطیسی در چشمانش بهره برده است که میتواند محل قرارگیری این مدیوم را به شیوه ای الکتریکی کنترل نماید. درقسمت انتهایی این ربات ریزکنترلگری وجود دارد که مغز ربات محسوب می شودحرکت چشمها را هدایت می کند و تمامی این تشکیلات مغز با باطری کار می کند.