آماری از درصد کودکان بهرهمند از آموزش موسیقی، در دست نسیت. ولیکن رشد روزافزون برنامه های آموزشی مرتبط، دلیلی بر این مدعاست.


در این بین آموزش صحیح موسیقی حائز اهمیت فراوان است. “آموزش ریتم” یکی از مواردی ست که در نگرش های مطرح و قابل استناد موسیقی کودک، جایگاه ویژه ای دارد.


در یک نگاه کلی، انسان ریتم پذیر، آدمی سرزنده، کنشگر، حساس و پذیرای مسئولیت است. انسانی که می تواند محرک های بدنی و روانی را دریافت کند و با نرمش تمام به آن واکنش نشان دهد. کسی که به آسانی با بازداری های سنتی خو نمی گیرد بلکه سعی می کند خود را بیان کند و خلاق باقی بماند.


واقع گرایی عقلانی زمانه ی ما، بیش از همیشه به انسانی نیاز دارد که با توانایی اش در بیان شخصی، در برابر روزمرگی ها رنگ تازهای بیافریند و پدیده ی تازه ای را خلق کند. پرورش چنین انسانی در بستر آموزش صحیح موسیقی امکان پذیر است. چنین انسانی در معنای حقیقی برازنده ی واژه ی “هنرمند” خواهد بود. اگر از این دریچه به آموزش موسیقی بنگریم بار دیگر به جایگاه ” ریتم و حرکت و بازی های حرکتی” پی خواهیم برد.
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج
بدن ما ساختاریست که بی وقفه خواستار حرکت است. اگر کودکان نتوانند بدن هایشان را به شکل های مناسب به حرکت درآورند، آنگاه به سرکشی و بازی های پر سر و صدا روی می آورند. چنانچه کودکی را در بکرترین لحظاتش با خود رها کنیم و بازی هایش را از دور بنگریم بی درنگ به توانایی های او در بیان گری پی میبریم: کودکان به شکل طبیعی صحبت کردنشان را با آواز درمی آمیزند و کلمات را در بازی هایشان تقلید می کنند و با قافیه ها کلنجار می روند وعبارات موزون می سازند…
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج واقع در بهترین منطقه کرج با بهترین اساتید موسیقی به کودکان شما با بهترین روش های آموزش موسیقی موسیقی تدریس می کند.


با استفاده ی مناسب از این ویژگی های ذاتیست که پرورش انسان ریتم پذیر میسر خواهد بود.


از آنچه رفت، نیک پیداست که به کارگیری بدن کوبه و بازی های حرکتی، جز لاینفک آموزش موسیقی به کودکان است.


یادداشتی بر اساس مقاله ی “انسان ریتم پذیرو آموزش او” از دروتی گونتر(کتاب رهیافت ارف شولورک).
آموزشگاه موسیقی سازنو بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج است و آماده ارائه بهترین خدمات به شما همشهریان عزیز است.