رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
COMBECOM

پست های پیشنهاد شده

78986456546.jpg

[TABLE=width: 470]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]مدل[/TD]

[TD=width: 98, align: center]حافظه داخلی[/TD]

[TD=width: 118, align: center]نمایشگر اینچ[/TD]

[TD=width: 137, align: center]قیمت میلیون[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,960,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]128[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]3,250,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,700,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,400,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]128[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2.370.000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,180,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (4th Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,940,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,400,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2.030.000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,120,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad mini WiFi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,410,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,200,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,630,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,220,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,700,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]3,170,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]VivoTab RT TF600T[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,550.000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]VivoTab TF810C[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]11.6[/TD]

[TD=width: 137, align: center]3,300,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Memo Pad ME172V[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]650,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Memo Pad Smart 10[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,400,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Slate B121[/TD]

[TD=width: 98, align: center]64[/TD]

[TD=width: 118, align: center]12.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]3,550,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Google Nexus 7 3G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,260,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Google Nexus 7[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,100,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Google Nexus 7[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,020,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Google Nexus 7[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]950,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Pad Slider[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,270,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Fonepad ME371[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1.000.000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Fonepad[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,150,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]PadFone 2[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,900,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Pad Transformer TF300T[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,530,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Pad Transformer TF300TG + Dock[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,050,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Pad Transformer TF300T + Dock[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]2,150,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Eee Pad Transformer TF101 + Dock[/TD]

[TD=width: 98, align: center]32[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel I701S[/TD]

[TD=width: 98, align: center]4[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]410,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel i702B[/TD]

[TD=width: 98, align: center]4[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]400,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel i703W[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]475,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel I801B[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]8.0[/TD]

[TD=width: 137, align: center]700,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel I972S[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9.7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]950.000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]Innovel I971W[/TD]

[TD=width: 98, align: center]16[/TD]

[TD=width: 118, align: center]9[/TD]

[TD=width: 137, align: center]900,000

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]MSI WindPad Enjoy[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]7[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,100,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]MSI WindPad 110W 3G[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,720,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 247, align: center]MSI WindPad Enjoy 10 plus[/TD]

[TD=width: 98, align: center]8[/TD]

[TD=width: 118, align: center]10.1[/TD]

[TD=width: 137, align: center]1,150,000[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

برداشته شده از فان پاتوق

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...