رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
کام به کام

پست های پیشنهاد شده

دانشگاه شاهد

150px-Shahed_University.svg.png

خود گلخانه ای عطرآگین است.

 

یکی از دانشگاههای دولتی تهران است. این دانشگاه در جنوب شهر تهران و در بزرگراه خلیج فارس، ضلع شمالی نمایشگاه شهر آفتاب روبروی حرم امام خمینی واقع شدهاست.

 

 

رشتههای دانشگاه شاهد

 

دانشکده پرستاری و مامایی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • پرستاری سالمندی
 • پرستاری مراقبتهای ویژه

کارشناسی پیوسته

 

 

 • اتاق عمل
 • پرستاری
 • پرستاری-پرستاری

دانشکده پزشکی

 

دکتری تخصصی

 

 

 • داروسازی سنتی(p.h.d)
 • طب سنتی ایرانی(p.h.d)

دکتری حرفهای

 

 

 • پزشکی
 • پزشکی-پزشکی (شبانه)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • اقتصادبهداشت
 • ایمنیشناسی
 • تاریخ علوم پزشکی
 • فیریولوژی پزشکی
 • میکروبشناسی

دانشکده دندانپزشکی

 

دستیاری تخصصی

 

 

 • بیماریهای دهان وفک وصورت
 • پروتزهای دندانی
 • پریودانتیکس
 • دندانپزشکی-اندودانتیکس
 • دندانپزشکی ارتودانتیکس
 • دندانپزشکی ترمیمی
 • دندانپزشکی کودکان

دکتری حرفهای

 

 

 • دندانپزشکی

دانشکده علوم انسانی

 

دکتری تخصصی

 

 

 • روانشناسی بالینی(P.H.D)
 • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی ا نقلاب اسلامی-بازتاب انقلاب اسلامی درجهان اسلامp.h.d
 • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب -جامعهشناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایرانp.h.d
 • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی- اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامیp.h.d
 • علوم سیاسی-مطالعات سیاسی انقلاب اسلامیp.h.d
 • فلسفه تعلیم تربیت(p.h.d)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث
 • الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق اسلامی
 • تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش
 • تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
 • جامعهشناسی
 • جامعهشناسی انقلاب اسلامی
 • حقوق خصوصی
 • روانشناسی بالینی
 • زبان وادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
 • علم اطلاعات ودانششناسی
 • علم سنجی
 • علوم تربیتی-برنامهریزی آموزشی
 • علوم تربیتی-برنامهریزی درسی
 • علوم کتابداری واطلاع رسانی
 • فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی
 • فلسفه وکلام اسلامی-فلسفه اسلامی
 • فیزیولوژی ورزشی-فعالیت بدنی وتندرستی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-بازاریابی بینالمللی
 • مدیریت بازرگانی-مدیریت بازرگانی-مالی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت کارآفرینی

کارشناسی پیوسته

 

 

 • الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
 • الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)-علوم قرآن وحدیث
 • الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی)
 • الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و حکمت اسلامی)-فلسفه وحکمت
 • تربیت بدنی
 • تربیت بدنی-تربیت بدنی - علوم ورزشی
 • تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-رفتارحرکتی
 • تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزش-مدیریت ورزش
 • حقوق
 • روانشناسی (بالینی)
 • علم اطلاعات ودانششناسی
 • علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
 • علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی)
 • علوم تربیتی (مدیریت و برنامهریزی آموزشی)
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • کتابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی

دانشکده علوم پایه

 

دکتری تخصصی

 

 

 • ریاضی کاربردیp.h.d
 • ریاضی (گرایش آنالیز)p.h.d
 • ریاضی (گرایش جبر)p.h.d
 • ریاضی (گرایش هندسه-توپولوژی)p.h.d
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی p.h.d
 • ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات p.h.d
 • ریاضی محضp.h.d
 • زیستشناسی-فیزیولوژی گیاهیP.h.d
 • زیست فناوری P.H.D (بیوتکنولوژی -میکروبی)
 • میکروبیولوژی(P.H.D)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • زیستشناسی-میکروبیولوژی (ارشد)
 • ریاضی کاربردی-آنالیزعددی (ارشد)
 • ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات (ارشد)
 • ریاضی کاربردی (ارشد)
 • ریاضی محض-آنالیز (ارشد)
 • ریاضی محض-جبر (ارشد)
 • ریاضی محض-هندسه (ارشد)
 • ریاضی محض (ارشد)
 • زیست فناوری ارشد (بیوتکنولوژی-میکروبی)
 • زیست گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) ارشد
 • علوم جانوری (ارشدگرایش فیزیولوژی)
 • فیزیک بنیادی (ارشد)

کارشناسی پیوسته

 

 

 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی محض
 • ریاضیات وکاربردها
 • زیستشناسی سلولی مولکولی-ژنتیک
 • زیستشناسی سلولی مولکولی (زیست فناوری -بیوتکنولوژی)
 • علوم کامپیوتر
 • فیزیک-حالت جامد

دانشکده علوم کشاورزی

 

دکتری تخصصی

 

 

 • زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی(P.H.D)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • بیوتکنولوژی کشاورزی (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی-اکولوژیک (اگرواکولوژی)
 • مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی -تکنولوژی بذر (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک-ردهبندی وارزیابی خاک
 • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-علوم خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک
 • مهندسی کشاورزی -علوم خاک (ارشد)-مهندسی کشاورزی-گرایش شیمی وحاصلحیزی خاک
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی علوم باغبانی-میوه کاری
 • مهندسی کشاورزی -زراعت (ارشد)
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-اکولوژِی و کنترل بیولوژیک
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-سمشناسی
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-سمشناسی
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-سیستماتیک حشرات
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-سیستماتیک حشرات
 • مهندسی کشاورزی حشرهشناسی-کنهشناسی

دانشکده فنی مهندسی

 

دکتری تخصصی

 

 

 • مهندسی صنایع(P.H.D)
 • مخابرات P.H.D
 • مهندسی برق-الکترونیک P.h.d
 • مهندسی برق-قدرت P.h.d
 • مهندسی برق قدرت گرایش سیستمهای قدرت p.h.d
 • مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی p.h.d
 • مهندسی پزشکی-بیوالکتریک P.h.d
 • مهندسی مخابرات-سیستم p.h.d
 • مهندسی مخابرات-میدان p.h.d

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • مهندسی برق-قدرت (ارشد)
 • مهندسی برق-کنترل (ارشد)
 • مهندسی برق-مخابرات (ارشد)
 • مهندسی برق -الکترونیک (ارشد)
 • مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت (ارشد)
 • مهندسی برق قدرت-ماشینهای الکتریکی (ارشد)
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • مهندسی صنایع (ارشد)
 • مهندسی عمران-خاک (ارشد)
 • مهندسی عمران-سازه (ارشد)
 • مهندسی عمران -ژئوتکنیک (ارشد)
 • مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
 • مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر (ارشد)
 • مهندسی مخابرات- میدان-مهندسی مخابرات-میدان
 • مهندسی مخابرات_ سیستم

کارشناسی پیوسته

 

 

 • مهندسی برق
 • مهندسی برق- - کنترل
 • مهندسی برق-الکترونیک
 • مهندسی برق-قدرت
 • مهندسی برق-مخابرات
 • مهندسی پزشکی (بالینی)
 • مهندسی عمران (عمران)
 • مهندسی کامپیوتر (سختافزار)

دانشکده هنر

 

دکتری تخصصی

 

 

 • پژوهش هنر (P.H.D)
 • تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنراسلام(P.H.D)

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 • ارتباط تصویری (ارشد)
 • پژوهشی هنر (کارشناسی ارشد)
 • تصویرسازی (کارشناسی ارشد)
 • نقاشی (ارشد)
 • هنر اسلامی-نگارگری (ارشد)

 

 

منبع:ویکی پدیا

ویرایش شده در توسط saleh

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
 • جدید...