تازه چه خبر

خوش آمدید به کام به کام

برای دسترسی به همه ویژگی های ما اکنون به ما بپیوندید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعاتی را ایجاد کنید ، به موضوعات موجود پاسخ دهید ، به اعضای دیگر خود اعتبار دهید ، پیام رسان خصوصی خود را دریافت کنید و موارد دیگر. همچنین سریع و کاملا رایگان است ، پس منتظر چه هستید؟

سوالات را بپرسید

سوال های خودتان را در هر زمینه ای بپرسید کارشناسان به شما جواب می دهند

ارتباط با دیگران

با دیگران دوستان می توانید پیام و ارتباط بر قرار کنید

پروفایل

تنظیمات پروفایل شخصی خودتان را انجام دهید

تعاریف عمومی در آیین نامه2800

*ZARSA*

عضو
عضو سایت
عضویت
27 Jul 2013
ارسال ها
1,385
پسندها
52
امتیاز
0
سن
30
محل سکونت
همدان
1- اثر P-Delta Effect:
اثر ثانوی بر روی برش ها و لنگرهای اجزای قاب است که بواسطه عملکرد بارهای قائم بر روی سازه تغییر شکل یافته، ایجاد می شود.


2- اتصال خورجینی:
نوعی اتصال تیر به ستون که در آ« تیرها از دو طرف ستون عبور می نمایند و هر تیر با دو نبشی بالا و پایین به ستون وصل شده است.


3- برش پایه Base Shear:
مقدار کل نیروی جانبی و یا برش طرح، در تراز پایه است.


4- بناهای ضروری Essential Facilities:
آندسته از بناهایی است که لازم اسن پس از وقوع زلزله قابل بهره برداری واقع بمانند.


5- برش طبقه Story Shear:
مجموع نیروهای جانبی طراحی در ترازهای بالاتر از طبقه مورد نظر.6- تراز پایه Base:
ترازی است که فرض می شود در آن حرکت زمین به سازه منتقل می شود به عنوان تکیه گاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب می شود.


7- تغییر مکان نسبی طبقه Story Drift:
تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن.


8- دیافراگم Diaphragm:
سیستمی افقی و یا تقریبا افقی است که نیروهای جانبی را به اجزای مقاومقائم منتقل می نماید؛ این سیستم می تواند مهاربندی های افقی را نیز شاملشود.


9- دیوار برشی Shear Wall:
دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه دیوار عملمی کنند طراحی شده است و به آن دیافراگم قائم نیز گفته می شود.


10- روانگرایی Liquefaction:
حالتی از دگرگونی و نغییر مکان همراه با کاهش شدید مقاومت در زمین هایتشکیل شده از خاک های ماسه ای نامتراکم اشباع می باشد که بر اثر وقوعزلزله رخ می دهد.


منبع: انجمن ایران عمران
 
آخرین ویرایش:

*ZARSA*

عضو
عضو سایت
عضویت
27 Jul 2013
ارسال ها
1,385
پسندها
52
امتیاز
0
سن
30
محل سکونت
همدان
11- سختی طبقه:
برابر جمع سختی جانبی، اعضای قائم باربر جانبی است. برای محاسبه این سختیها می توان تغییر مکان واحدی را در سقف طبقه مورد نظر وارد کرد، در
حالتی که کلیه طبقات زیرین بدون حرکت باقی بمانند.


12- سیستم دیوارهای باربر Bearing Wall System:
سیستم سازه ای است که فاقد یک قاب فضایی کامل برای بردن بارهای قائم میباشد. دیوارهای باربر و یا سیستم مهاربندی عمده بارهای قائم را تحمل میکنند. مقاومت در برابر نیروهای جانبی با دیوارهای برشی و یا قابهایمهاربندی شده تامین می شود.


13- سیستم قاب ساختمانی ساده Building Frame System:
سیستمی است که در آن بارهای قائم بطور عمده توسط قابهای فضایی ساده تحملمی شود و مقاومت در برابر نیروهای جانبی با دیوارهای برشی و یا
قابهای مهاربندی شده تامین می شود.


14- سیستم دوگانه ترکیبی Dual System:
سیستمی است متشکل از قاهای خمشی ویژه یا متوسط همراه با دیوارهای برشی یامهاربندی ها برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی. در این سیستم، بخش عمدهبارهای قائم بوسیله قاب ها تحمل شده و بارهای جانبی با مجموعه دیوارهایبرشی و مهاربندها و قابها به نسبت سختی جانبی هر یک تحمل می شوند.


15- سیستم مهاربندی افقی Horizontal Bracing System:
سیستم خرپایی افقی که عملکردی همانند دیافراگم دارد.


16- سیستم باربر جانبی Lateral Force Resisting System:
قسمتی از کل سازه است که به منظور تحمل بارهای جانبی تعبیه شده است.


17- شکل پذیری Ductility:
قابلیت جذب،اتلاف انرژی و حفط تاب باربری یه سازه هنگامی که تحت تاثیر تغییر مکانهای غیرخطی چرخه ای ناشی از زلزله قرار می گیرد.


18- طبقه Story:
فاصله بین کف ها، طبقه i زیرکف i واقع است.


19- طبقه نرم Soft Story:
طبقه ای است که سختی جانبی آن کمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از 80 درصد متوسز سختی های سه طبقه روی خود است.


20- طبقه ضعیف Weak Story:
طبقه ای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کمتر از 80 درصد باشد.
 

*ZARSA*

عضو
عضو سایت
عضویت
27 Jul 2013
ارسال ها
1,385
پسندها
52
امتیاز
0
سن
30
محل سکونت
همدان
21- قاب مهاربندی شده Braced Frame:
سیستمی به شکل خرپای قائم است از نوع هم محور و یا برون محور که از آن برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی استفاده می شود.


22- قاب مهار بندی شده هم محور Concentric Braced Frame:
قاب مهار بندی شده ای سات که در آن اعضا عمدتا تحت اثار بارهای محوری قرار می گیرد.


23- قاب مهار بندی شده برون محور Eccentric Braced Frame:
نوعی قاب مهار بندی شده فولادی است که اعضای آن متقارب نبوده و بر اساس ضوابط ویژه مندرج در آیین نامه های معتبر طراحی شده است.


24- قاب خمشی Moment Resisting Frame:
قابی است که در آن رفتار اعضاء و اتصالات عمدتا خمشی باشد.


25- قاب خمشی متوسط Intermediate Moment Resisting Frame:
قابی است بتنی مطابق ضوابط خاص آیین نامه بتن ایران(سازه های با شکل پذیری متوسط) طراحی شده باشد.


26- قاب خمشی معمولی Ordinary Moment Resisting Frame:
قابی است خمشی که دارای جزئیات خاص برای رفتار شکل پذیر نمی باشد.


27- قاب خمشی ویژه Special Moment Resisting Frame:
قابی است خمشی که دارای جزئیات خاص برای رفتار شکل پذیری باشد.


28- مرکز سختی Center of Rigidity:
مراکز سختی(صلبیت) برای یک سازه چند طبقه(با فرض رفتار الاستیک خطی)عبارتند از نقاطی در سطوح طبقات که وقتی برآیند نیروهای جانبی حاصل اززلزله در آن نقطه فرض شوند، چرخشی در هیچ یک از طبقات سازه اتفاق نمی افتد.


29- مقاومت Strength:
ظرفیت نهایی یک عضو برای تحمل نیروهای وارده.


30- نسبت تغییر مکان طبقه Story Drift Ratio:
نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا