رفتن به مطلب

قیمت تیرآهن و ناودانی مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳


ارسال های توصیه شده

  • بنیان گذار

قیمت تیرآهن و ناودانی مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

[TABLE=width: 70%, align: center]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]اهواز[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۲,۶۶۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲,۶۲۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۱.۵%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۳۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۲,۹۰۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲,۸۸۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۵۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۶۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۳%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۵۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۲۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۱۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]اهواز[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۳,۲۷۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۳,۲۶۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰.۳%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۸۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۳,۵۱۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۳,۴۹۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰.۶%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۹۲kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۳%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۹۲kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۲۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۱۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۷[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۸[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ترک سنگین[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۳,۹۷۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۴,۰۲۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۱.۳%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۲۲۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۸[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۸[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۴,۱۷۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۴,۱۷۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۲۲۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۹[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۱۸[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۲۲۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۲۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۲۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۰[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۰[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ترک سنگین[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۵,۸۷۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۵,۸۷۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۲۶۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۱[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۰[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۶,۲۷۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۶,۲۷۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۲۷۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۲۲[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۲[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ترک سنگین[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۶,۶۷۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۶,۵۷۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۱.۵%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۳۲۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۳[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۲[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۶,۸۸۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۶,۸۸۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۳۲۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۲۴[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۸,۰۸۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۸,۰۸۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۳۶۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۵[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]صفاطوس[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۷,۳۰۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۷,۳۰۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۲۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۷[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۹,۶۴۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۹,۶۴۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۴۳۷kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۷[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۲۷[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]صفاطوس[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۹,۳۳۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۹,۳۳۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] سایز ۳۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۸[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۳۰[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ترک سنگین[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۱۲,۴۸۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۲,۴۸۵,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۵۳۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۹[/TD]

[TD=align: center]تیرآهن[/TD]

[TD=align: center]۳۰[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]IPE[/TD]

[TD=align: center]ذوب آهن[/TD]

[TD=align: center]شاخه[/TD]

[TD=align: center] ۱۲,۸۰۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۲,۸۰۰,۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۶[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 12]

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع محصول [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] واحد قیمت [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]وزن تقریبی[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۰[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۸[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۱[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۸[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۸۴kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۲[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۰[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]فولاد فراد[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۳[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۰[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]۲۰,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۲۵۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۲۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۱۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۴[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۰[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۳%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۵[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۱۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۴۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۶[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center]۲۰,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۴۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۱۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۷[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۲۵۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۵۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۱۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۵۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۸[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۲۵۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۵۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۱۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۵۵kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۹[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱۹,۶۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۸۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۱۹,۶۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۰[/TD]

[TD=align: center]ناودانی[/TD]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]ناب[/TD]

[TD=align: center]کیلو[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۹۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۹۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۰kg/12m[/TD]

[TD=align: center]۱۱:۵۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[/TABLE]

 

پایگاه اینترنتی آهن آنلاین | ahanonline.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...