رفتن به مطلب

قیمت لوله و پروفیل مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳


ارسال های توصیه شده

  • بنیان گذار

قیمت لوله و پروفیل مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

[TABLE=width: 70%, align: center]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۹۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۸۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۴%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۳۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۴%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۱۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۴%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۹[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۶۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۰[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۲۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۴۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۲۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۳۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۳۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۳۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۳۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۱۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱۹[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۰[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۵۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۲۹[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۶۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۰[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۷۰*۷۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۷۰*۷۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]جهان[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۹۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۵%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۳۰۰[/TD]

[TD=align: center]۱.۱%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]کیان پرشیا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰.۷%-[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۳۹[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] لوله و پروفیل ۲.۵[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۳۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳۹[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۵۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴۰[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۵۰*۵۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۴۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۴۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۶۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۴۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۶۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۷۰*۷۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۴۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۸۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۴۹[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۸۰[/TD]

[TD=align: center]۲.۵[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 15] لوله و پروفیل ۳[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] نوع [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۵۰[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۳۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵۱[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۴۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۵۲[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۳۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵۳[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۵۴[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۶۰*۶۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵۵[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۷۰*۷۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۵۶[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۷۰*۷۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵۷[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۸۰*۴۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]صدرا[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۰:۴۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۵۸[/TD]

[TD=align: center]پروفیل[/TD]

[TD=align: center]6 متری[/TD]

[TD=align: center]۹۰*۹۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]نورد میلاد یزد[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۴۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۵۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[/TABLE]

 

پایگاه اینترنتی آهن آنلاین | ahanonline.com

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...