رفتن به مطلب

استاندارد شماره 10 سازمان حسابرسی استانداردهای* حسابرسی*


Mohammad

ارسال های توصیه شده

[h=2][/h]

استاندارد شماره 10 سازمان حسابرسی
استانداردهای* حسابرسی*

بخش* 10
:
مقـدمـه*

 

فهرست

بنـد

 

کلیات*
4 - 1

دامنه* کاربرد استانداردهای* حسابرسی*
13 - 5

 

کلیـات*

1 . هدف* از انتشار این* مقدمه*، تسهیل* درک* مقاصد، روش* کار و تشریح* دامنه* کاربرد استانداردهای* حسابرسی* است* که* توسط* سازمان* حسابرسی* صادر شده* است*.

 

2 . اساسنامه* قانونی* سازمان* حسابرسی*، مصوب* 17 شهریور 1366، "تدوین* اصول* و ضوابط* حسابداری* و حسابرسی* در ایران*" را به* عنوان* بخشی* از رسالت* سازمان* حسابرسی* تعیین* کرده* است*. سازمان* حسابرسی* در ایفای* این* رسالت*، کمیته* تدوین* رهنمودهای* حسابرسی* را تشکیل* داد تا رهنمودهای* حسابرسی* و خدمات* مرتبط* را تهیه* و منتشر کند. کمیته* مزبور در این* مورد، رهنمودهای* حسابرسی* را بر مبنای* استانداردهای* بین*المللی* حسابرسی* و با در نظر گرفتن* شرایط* کشور، به* عنوان* پیش*نویس* استانداردهای* حسابرسی* تدوین* و منتشر کرده* است*.

 

3 . کمیته* فنی* سازمان* حسابرسی*، پیش*نویس* استانداردهای* حسابرسی* به* شرح* فوق* را در جلسات* خود مطرح* و با توجه* به* نظرات* دریافتی* در این* مورد، استانداردهای* حسابرسی* را به* عنوان* بخشی* از اصول* و ضوابط* حسابداری* و حسابرسی* منتشر کرده* است*.

 

4 . حسابرس* به* فرد یا موسسه*ای* گفته* می*شود که* مسئولیت* نهایی* حسابرسی* صورتهای* مالی* یا ارائه* خدمات* مرتبط* را به* عهده* دارد. هدف* از حسابرسی* صورتهای* مالی*، اظهارنظر نسبت* به* این* موضوع* است* که* آیا صورتهای* مالی* براساس*
استانداردهای* حسابداری*
تهیه* شده* است* یا خیر.
تا زمان* تدوین* و انتشار استانداردهای* حسابداری* توسط* مراجع* ذیصلاح* در سازمان* حسابرسی*، رهنمودهای* حسابداری* مصوب* مجمع* عمومی* سازمان*، لازم*الاجرا در مورد صورتهای* مالی* که* شروع* سال* مالی* آنها اول* فروردین* ماه* 1378 یا بعد از آن* می*باشد، جایگزین* استانداردهای* حسابداری* مزبور است*.

 

دامنه* کاربرد استانداردهای* حسابرسی*

5 . رعایت* استانداردهای* حسابرسی* در حسابرسی* صورتهای* مالی* الزامی* است*. استانداردهای* حسابرسی* همچنین* باید حسب* مورد، در رسیدگی* به* سایر اطلاعات* مالی* و خدمات* مرتبط* با حسابرسی* نیز بکار گرفته* شود.

 

6 . استانداردهای* حسابرسی*، حاوی* اصول* بنیادی* و روشهای* اساسی* حسابرسی*، که* در هر استاندارد با حروف* پررنگ* مشخص* شده* است*، همراه* با توضیحات* و سایر نکات* لازم* است*. اصول* بنیادی* و روشهای* حسابرسی* یاد شده* باید در پرتو توضیحات* و سایر نکاتی* که* رهنمود اجرایی* آنهاست* تعبیر و تفسیر شود.

 

7 . درک* وبکارگیری* اصول* بنیادی* و روشهای* اساسی* حسابرسی* به* همراه* توضیحات* مربوط*، مستلزم* این* است* که* تمامی* متن* هر استاندارد، شامل* توضیحات* و سایر مطالب* مندرج* در آن*، مطالعه* شود و تنها به* مطالبی* که* با
حروف* پررنگ*
مشخص* شده* است*، اکتفا نشود.

 

8 . در موارد استثنایی*، حسابرس* ممکن* است* برای* افزایش* کارآیی* در دستیابی* به* هدفهای* حسابرسی*، انحراف* از یک* استاندارد را لازم* تشخیص* دهد. در چنین* مواردی*، حسابرس* باید بتواند علل* انحراف* را توجیه* کند و مستندات* کافی* و قابل* قبولی* نیز در این* مورد داشته* باشد.

 

9 . استانداردهای* حسابرسی* منحصرا در مورد موضوعات* با اهمیت* کاربرد دارد.

 

10 . هرگونه* استثنا در بکارگیری* هر یک* از استانداردها، به* روشنی* در بندهای* کلیات* هر استاندارد

بیان* شده* است*.

 

11. استانداردهای* حسابرسی* را باید به* عنوان* اصول* کلی* بکار برد. روشهای* خاصی* که* در اجرای*

هر یک* از استانداردها باید بکار گرفته* شود، به* قضاوت* حرفه*ای* حسابرس* در هر وضعیت* خاص* بستگی* دارد.

 

12. استانداردهای* حسابرسی* تا زمانی* که* از طریق* استاندارد جدید رسما جایگزین* نشده* یا در مفاد آن* تجدیدنظر به* عمل* نیامده*، لازم*الاجراست*.

 

13 . این* مجموعه* همچنین* شامل* ملاحظاتی* خاص* درباب* بکارگیری* برخی* استانداردهای* حسابرسی* است* که* به* دلیل* اهمیت*، به* طور مجزا (از بخش* 100 به* بعد) در این* مجموعه* ارائه* شده* است*.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...