رفتن به مطلب

قیمت خودرو در بازار


ALI

ارسال های توصیه شده

به گزارش http://www.combecom.com به نقل از اقتصاد ایران آنلاین:

 

[TABLE=width: 570]

[TR]

[TD=align: center] اتومبيل

[/TD]

[TD=align: center] مقدار

[/TD]

[TD=align: center] تغییر

[/TD]

[TD=align: center] کمترین

[/TD]

[TD=align: center] بیشترین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 405 ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۱۸۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۱۸۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۱۸۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ2 ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 405 ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۷,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۷,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۷,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۲۰۷,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ 5 (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پارس سال (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۹۷۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۹۷۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۹,۹۷۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پارس سال(بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] سمند ال ايکس (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] تيبا (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پرادو ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پرادو (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] کرولا (نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] کرولا (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] مزدا 3 (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] ياريس هاچ*بک ( نمايندگي/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] ياريس هاچ*بک ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] مگان اتوماتيک 2000 سي*سي (نمایندگی/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۷۴,۴۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] مگان اتوماتيک 2000 سي*سي (بازار/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] آزرا (نمایندگی/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] آزرا (بازار/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] سوناتا (نمایندگی/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] سوناتا (بازار/تومان)

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] (%۰) ۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[TD=align: center] ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...