رفتن به مطلب

طرز صحیح نشستن پشت میز کامپیوتر


yasi

ارسال های توصیه شده

طرز صحیح نشستن پشت میز کامپیوتر

 

 

 

 

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي،وبه گزارش شگفت انگیز، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن وﺳﻴﻠﻪ و ﻓﻦ آوري و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/489f21617d.jpg

مواردی که برای استفاده صحیح از رایانه مورد توجه قرار گیرند:

 

 

1- صفحه نمایش:

 

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت، از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺿﺪ اﺷﻌﻪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ LCD ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد . ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪﭼﺸﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 50 cm ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻴـﺮه ﻧﺸـﻮد و زاوﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ وﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺪود 20 درﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮔﺮدن ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎفو ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ خم نشود.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/4a56a4d15f.jpg

2- صفحه کلید:

 

ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮدﺳﺘﻲ دارﻧﺪ، ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ وارد ﺷﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/4660435dcc.jpg

3- ماوس:

 

ﻣﺎوس در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از Mouse pad ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ راﺣﺖ و روان ﻣﺎوس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎوس، از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﭻ دﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/14347a59b9.jpg

4- صندلی:

 

ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ، ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ. ﭘﺲ ﺻﻨﺪﻟﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ و ارﺗﻔﺎع آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻤﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﭽﺮﺧﺪ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/71d348dcbb.jpg

5- میز کار:

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع 60 ﺗﺎ 70 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰاي راﻳﺎﻧﻪ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺜﻞ ﭼﺎﭘﮕﺮ، ﭘﻮﻳﺸﮕﺮ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ... را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روی میز محلی برای قرار گرفتن ﻣﺎوس و ﺣﺮﻛﺖ راﺣﺖ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/8c95f5817c.jpg

6- زیر پایی:

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶﺧﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻫﺎ ﻳﻚ زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ را روي آنﻗﺮار داده و در مدت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮد.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/33fb39cd6a.jpg

7- نور:

 

یکی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ. ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮد از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﺑﺘﺎﺑﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻧﺒﺎﺷﺪو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر در ﺑﺎﻻيﻣﻴﺰ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/2888f02966.jpg

8- محیط کار:

 

ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ در آنﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ و ﭼﻴﺪﻣﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﺷﻮد و ﻛﺎراﺋﻲ او را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂﻛﺎر در ﻓﺼﻞﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/d036d6df96.jpg

9- عوامل دیگر:

 

ﻛﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪآن ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ و در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺶ از 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.

http://www.shegeftangiz.com/uploads/samane/1392/04/09/9/dfdeff201f.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آیا شما هم مثل من وقت زیادی رو پشت میز کامپیوتر میشینید ؟؟!

خب ! پس لازم و ضروریه که نکاتی رو در این زمینه مد نظر قرار بدیم …

 

 

http://www.uusucai.com/d/file/png/2013/01/14/264b0d4b9f8fe2361236e3cffc3da2a5.pngزمانی که رو مبل داریم با لب تاپ کار میکنیم بهتره که موقعیت نشستنمون صحیح باشه تا دچار خستگی نشیم و با خیال راحت تر کار کنیم

 

tikخم شدن طولانی مدت؛ باعث میشه که خیلی زود خسته بشیم

 

tikپس اول باید صاف بشینیم

 

tikاگه پشتمون خالی هست اون رو با یک بالش پر کنیم

 

tikو همچنین مانیتور هر چی به زاویه دید مستقیم ما؛ نزدیک تر باشه بهتر و مناسبت تره

 

tikاگه پشت میز نشستیم اصلا نباید قوز بکنیم

 

tikاین کار در زمان طولانی باعث میشه که به مهره های گردن ما آسیب برسه

 

tikهمچنین چون از موس و یا کیبورد استفاده میکنیم بهتره که زاویه قرار گیری آرنج دست ما نود درجه باشه

 

tikانتخاب یه صندلی راحت از مهم ترین نکاتی هست که باید به اون توجه کنیم

 

tikمخصوصا برای ما گرافیستا که زمان طولانی ای رو پشت میز میشینیم

 

tikاین نکته رو هم مد نظر داشته باشیم که زاویه دید ما با مانیتور به صورت مستقیم باشه

 

tikاگه از پنجره ی اتاق ما به داخل نور میتابه بهتره که نور اتاق رو به وسیله پرده کنترل کنیم که هنگام کار نور به مانیتور ما نتابه و چشممون رو اذیت نکنه

 

tikاگر هم شما کم سن و سال هستید بهتره که شرایط نشستن خودتون رو تغییر بدین

 

tikاگه صندلی تون ثابته و برای کم یا زیاد کردن ارتفاع قابل تنظیم نیست بهتره یه بالشت زیرتون بزارید

 

tikهمچنین برای اینکه به زانوهاتون فشار نیاد حتما از یک زیرپایی استفاده کنید

 

این دو نکته رو هم حتما به یاد داشته باشید:

 

 

 

 

اول اینکه بعد از هر نیم ساعت کار نیم ساعت استراحت کنید

 

به نظرم دوچرخه سواری میتونه استراحت خوبی باشه

 

هم ورزشه هم باعث رفع خستگی میشه

 

 

 

 

نکته دوم هم اینکه تغذیه سالم رو فراموش نکنید.

 

 

 

 

 

توجه: زمانی که برای استراحت در این آموزش گفته شد بیشتر برای افراد عادی و آماتور هستش. برای کسانی که مثل من زمان خیلی زیادی رو پشت سیستم هستند بهتره به ازای هر یک ساعت کار ده دقیقه از پشت سیستم بلند بشن، یه نرمش کوتاه داشته باشند و یا اینکه روی زمین دراز بکشند. و یا اینکه روی همون صندلی که نششتید به ازای هر نیم ساعت کار ۵ دقیقه به چشم هاتون استراحت بدین.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توصیـه های مهـم پزشکی هنـگام کار با کامپـیوتر

 

 

http://persian-star.net/1392/9/27/Computer/01.jpg

 

در چند سال اخیر، رایانه به ابزاری ضروری در زندگی تبدیل شده و بسیاری از ما، ساعت ها وقتمان را پای آن می گذرانیم و روزانه بسیاری از افراد، ساعت های زیادی را پشت کامپیوتر و مانیتور آن هستند و به کار، تجارت، بازی، ایجاد ارتباط یا مطالعه می پردازند. این افراد که خود ما نیز جزو آنها هستیم، ساعت های زیادی را پشت میز می نشینیم و مدت زمان زیادی را به صفحه مانیتور خیره می شویم. اما مهم اینجاست که برای حفظ سلامتی همواره باید نکاتی را رعایت کنیم تا بعدها دچار مشکلات زیادی در سلامتی بدن و ستون فقرات و یا حتی چشم نشویم و بتوانیم همیشه پشت این وسیله سرگرم کننده و حیاتی سالم بنشینیم.

 

در روزگاری که استفاده نکردن از رایانه تقریبا محال است اما نباید فراموش کنیم که این وسیله کاربردی به جز فواید متعددش، زیان هایی هم دارد. پس باید راه چاره ای بیندیشیم تا آسیبی به سلامتمان وارد نشود. کاربران حرفه ای رایانه که نکته های ساده بهداشتی را رعایت نمی کنند، اغلب از مشکل های چشمی، کمردرد، خستگی و سندرم تونل کارپال شکایت می کنند. ما در این ایمیل به نکات متعددی در مورد حفظ سلامت بدن کاربران هنگام کار با کامپیوتر پرداخته ایم. مواردی که با رعایت آنها، می توانید بدون هیچ مشکلی سالیان سال پشت میز کامپیوتر خود بنشینید و از اینترنت و کامپیوتر و کار با آنها لذت ببرید!

 

 

خیره شدن به مانیتور

 

عادت بدی که بسیاری از افراد دارند این است که هنگامی که چیز جذابی می بینند یا کار تخصصی انجام می دهند، چند ثانیه پشت سر هم، به مانیتور ذل می زنند و خیره می شوند، این عادت نادرست می تواند باعث آسیب به شبکه های داخلی چشم شود چون با خیره شدن و پلک نزدن، فضای سطحی چشم مرطوب نمی شود و باعث خشک شدن چشم می شود که همین عوارضی را به دنبال دارد. پس سعی کنید به طور مداوم و مرتب پلک بزنید، حتی در شرایط خاص!

 

 

مشکلات چشم ناشی از کار با رایانه چیست؟

 

۵۰ تا ۹۰ درصد از کاربران دائمی رایانه (کودکان و نوجوانان علاقمند به بازی های رایانه یا کارمندان اداره ها و شرکت های بزرگ و...) مشکلات چشمی را تجربه می کنند. این اختلال "نشانگان بینایی رایانه" نام دارد. مبتلایان به این نشانگان، دچار نشانه هایی از قبیل تاری دید، سوزش، قرمزی، خشکی چشم، دوبینی و سردرد می شوند. کار با رایانه به تمرکز و استفاده زیاد از چشم ها نیاز دارد و فرد ناچار است ساعت ها در یک وضعیت ثابت قرار گیرد و برای بهتر دیدن، مدام چشم ها را به این سو و آن سو حرکت دهد. همچنین صفحه نمایشگر رایانه نوری دارد که مستقیم به چشم برخورد می کند و می تواند آزار دهنده باشد. اگر علایم برطرف نشوند، ممکن است باعث کاهش کیفیت کار یا زندگی شود.

http://persian-star.net/1392/9/27/Computer/02.jpg

وقتی از رایانه استفاده می کنید؛ سعی کنید نور اتاق را تنظیم کنید چون نور زیاد مانع از دیدن درست صفحه نمایشگر می شود و واضح نبودن تصویر باعث خستگی چشم ها خواهد شد. صفحات رایانه به سرعت عوض می شوند و برای دیدن جزییات باید مدام هرازگاه به چشم هایتان استراحت بدهید. بهتر است در خواندن و مشاهده صفحه ها کمی درنگ کنید. هر ۲۰ دقیقه یکبار چشم ها را از روی صفحه نمایشگر بردارید و حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه به جای دیگری نگاه کنید.

 

سی وی اس مجموعه ای از علائم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با رایانه ایجاد می شوند. تقریبا ۷۵ درصد از کسانی که زیاد با رایانه کار می کنند گرفتار این علائم هستند. مهمترین علائم عبارت است از خستگی چشم، خشکی چشم، اشک ریزش و تاری دید و همچنین ممکن است سبب سردرد، درد در گردن، شانه ها و پشت نیز بشود. میز رایانه تان را طوری تنظیم کنید که فاصله چشم های شما تا صفحه نمایشگر حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد. اگر نمایشگر نور خیره کننده ای دارد، حتما نور آن را تنظیم کنید. هر سال به متخصص چشم مراجعه کنید تا از سالم بودن چشم هایتان مطمئن شوید و در صورت لزوم برایتان عینک تجویز شود.

 

یکی از مهمترین دلایل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با رایانه کاهش میزان پلک زدن است. به طوری که افراد هنگام کار با رایانه تقریبا یک پنجم حالت عادی پلک می زنند. این مسئله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریع تر تبخیر شود. درحالیکه پلک زدن باعث می شود اشک ترشح شده به وسیله غدد اشکی به لایه خارجی چشم پخش شود و سطح آن را مرطوب نگه دارد و این مسئله مانع خشکی چشم ها می شود. در مواقعی که خشکی چشم شدید باشد، باید از قطره های استریل چشمی برای مرطوب کردن آن استفاده کنید.

 

صندلی مناسب؛ حلال تمامی مشکلات

 

 

اگر تمامی نکات بالا را به طور صحیح اجرا کنید اما بر روی یک صندلی چوبی خشک و ساده بنشینید، هیچ فایده ای نخواهد داشت و مطمئن باشید به زودی با مشکلات متعدد قوس ستون کمر و انحنا مواجه خواهید شد! اگر روزانه بیشتر از یک ساعت پشت کامپیوتر خود می نشینید، سعی کنید حتما یک صندلی استاندارد برای میزهای کامپیوتر تهیه کنید، مطمئن باشید با صرف یک هزینه کم، از مشکلات و هزینه های زیاد در آینده جلوگیری خواهید کرد. صندلی ها دارای مدل های متنوعی است که باید متناسب با قد در نظر گرفته شود، همچنین قسمتی که باید به آن تکیه داده شود، دارای قوس استاندارد کمر باشد تا به راحتی بتوان به روی آن تکیه داد و کارها را انجام داد. اگر صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع بگیرید، برای بسیاری از اعضای خانواده می تواند مفید باشد، زیرا می توانید با توجه به قد؛ ارتفاع آن را تنظیم کنند.

 

ارگونومیک چیست ؟

 

ارگونومیک (ergonomics) شاخه ای از علم مهندسی است که به طراحی ابزار و لوازمی برای حفظ سلامت فیزیکی بدن در هنگام کار می پردازد. درد، غالبا در اثر حفظ مداوم یک حالت نادرست قرارگیری بدن ایجاد می شود. مثال های رایج آن شامل: تایپ همزمان با صحبت تلفنی با نگه داشتن گوشی تلفن در گودی گردن، چرخاندن مداوم سر از چپ به راست هنگام تایپ از روی یک متن و نگاه کردن به صفحه کامپیوتر و یا نشستن به مدت طولانی هستند.

http://persian-star.net/1392/9/27/Computer/03.jpg

 

 

صحیح نشستن و اصول آن

 

 

نشستن صحیح یک الگوی خاصی دارد: آرنج باید به صورت ۹۰ درجه باشد و پشت بدن کاملا به صندلی تکیه داده شود، مانیتور مقداری از دید مماس و مستقیم باید چشم پایین تر باشد به طوری که به کل مانیتور اشراف داشته باشید. تنظیم نبودن ارتفاع صفحه کلید باعث بروز درد های شانه و پشت خواهد شد. نباید روی صفحه کلید خم شوید.

 

صاف بنشینید و سعی کنید استخوان ستون فقراتتان در یک راستا و صاف قرار گیرد. از قوز کردن یا زاویه دادن به گردن بپرهیزید. از نشستن طولانی روی صندلی اجتناب کنید و هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از سرجای خود برخیزید و کششی به بدن خود بدهید. موس را به فاصله نزدیکی از صفحه کلید قرار دهید. فاصله بیش از حد موس از نمایشگر، عضلات شانه را تحت فشار قرار می دهد.

 

 

استراحت در هر چند دقیقه با ورزش ساده

 

 

سلامتی بسیار با ارزش است، باید همیشه قدر آن را بدانید! هر ماه نتایجی از دستاورهای محققین منتشر می شود که در آن اعلام شده است نشستن طولانی مدت پشت میز و کامپیوتر باعث کاهش عمر می شود! اگر بخواهیم از عمر اضافه بگذریم و تا مدت زمانی که زنده هستیم سالم باشیم، باید حداقل فعالیت هایی ورزشی و یا نرمشی انجام دهیم. بهترین روش این است که هر نیم ساعت چند دقیقه که وقت زیادی هم تلف نشود، از میز خود خارج شده و در محیط اطراف قدم بزنید، یک لیوان آب بنوشید و مچ دستان خود را گرم کنید یعنی بچرخانید و بدن خود را دچار کش و قوس کنید، خود را به تحرک وادارید و از آن حالت خشک خارج شوید، همین کار باعث می شود که تاثیر به سزایی در سلامت خود بگذارید و سالیان سال بدون هیچ مشکلی پشت میز بنشینید.

http://persian-star.net/1392/9/27/Computer/04.jpg

 

 

سلامت مچ دست و پاها در هنگام کار با کامپیوتر

 

در مچ دست، عصبی به نام عصب مدیان یا میانی وجود دارد. این عصب، منشعب می شود و به بخشی از کف دست، انگشت شست، اشاره و میانی عصب می رساند. هر گاه این عصب تحت فشار قرار گیرد، باعثگزگز شدن، کرختی، سوزش و درد در ناحیه دست و انگشت ها می شود. در تحقیقات مایوکلینیک ۲۵۰ نفر از کارمندانی که در روز بیش از ۶ ساعت با رایانه کار می کردند، بررسی شدند و معلوم شد که تقریبا ۳۰ درصد آنها از کرختی و گزگز انگشتان شکایت دارند. البته گزگز همیشه به معنای ابتلا به نشانگان تونل کارپال نیست و این بیماری باید به وسیله پزشک تایید شود.

 

 

برای پیشگیری از بوجود آمدن این مشکل یا کاهش شدت آن، باید هنگام کار با صفحه کلید، مچ دست را روی میز قرار دهید و فقط انگشتانتان را حرکت دهید. بدن خود را در یک وضعیت متعادل و مناسب نگه دارید، اطمینان حاصل کنید که مچ دستان شما اندکی از آرنج شما پایین تر باشد. این عمل از ابتلا به نوعی سندرم تونلی در مچ دست شما جلوگیری می کند. از قرار دادن دست ها به مدت طولانی در یک وضعیت ثابت بپرهیزید و هر ۲۰ دقیقه یکبار به خودتان استراحت و مچ دست ها را آرام نرمش دهید. پاهایتان را از زانو خم کرده، طوری که زانو از باسن اندکی بالاتر قرار گیرد. کف پا را صاف روی زمین قرار داده یا روی یک چهارپایه یا وسیله دیگری قرار دهید.

http://persian-star.net/1392/9/27/Computer/05.jpg

 

 

حتی هنگام کار با تبلت ها، مراقب سلامت خود باشید

 

پژوهشگران دانشکده سلامت همگانی دانشگاه هاروارد، حالت های مختلف بدن کاربران به هنگام استفاده از تبلت ها را مورد مطالعه قرار داده اند و دریافته اند که کاربران تبلت ها در مقایسه با کاربران رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها، گردن خود را بیشتر در حالت خمیده نگه می دارند که این رفتار هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت می تواند مخاطرات زیادی را برای آن ها به همراه داشته باشد.

 

هرچند مهم ترین مزیت تبلت ها و دیگر فناوری های همراه، انعطاف پذیری آنها است و کاربران می توانند در هر حالت و موقعیتی از این فناوری ها استفاده کنند، اما برخی از حالت های بدن در هنگام استفاده از تبلت ها نگرانی های پژوهشگران سلامت و بهداشت را برانگیخته است. به گزارش Digitaltrends پژوهشگران در مورد آسیب های جدی ناشی از استفاده از رایانه لوحی بر عضلات گردن و شانه به کاربران هشدار داده اند.

 

آن ها هشدار داده اند که این خطرات به ویژه زمانی افزایش می یابد که کاربران، تبلت ها را بر روی زانوهای خود قرار می دهند و از آن استفاده می کنند. پژوهشگران دانشگاه هارواد به کاربران توصیه کرده اند هنگام استفاده از تبلت، هر ۱۵ دقیقه حالت بدن و به ویژه گردن خود را تغییر دهند.

 

بلوگ فا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]اصول صحيح كار با رايانه[/h]

[h=1]سلامتی تان را پشت رایانه حفظ کنید

[/h]

 

استفاده نادرست و بیش از حد از رایانه برای اجزای مختلف بدن مضر است. خشکی و خستگی چشم، دردهای عضلانی، درد مچ دست ، درد شانه و بازوها ، درد گردن، کمردرد و خمیدگی پشت از عوارض کار زیاد و طولانی مدت و نادرست با رایانه است.

 

 

اگر بیش از دو ساعت در روز از رایانه استفاده کنید، احتمال دارد که به «سندرم بینایی رایانهای» مبتلا شوید.

 

 

 

دکتر جنیفر آشتون، پژوهشگر و متخصص کانادایی در این باره می گوید:

 

 

"سندرم بینایی رایانهای یا «CVS» شامل علائمی است که در پی استفاده طولانی مدت از رایانه و ابزار الکترونیکی دستی، در طول روز و به طور مکرر بروز میکنند.

 

مهم ترین علائم این سندرم عبارتند از خستگی چشم، خشکی و تحریک پذیری چشم، خستگی عمومی بدن و سردردهای مکرر.

 

دکتر آشتون برای بهبود و کاهش خستگی چشمی در مبتلایان به این سندرم توصیه میکند کسانی که ساعات طولانی جلوی رایانه مینشینند، باید مدام پلک بزنند. با این کار اشک در چشم جریان پیدا میکند و نه تنها از خشکی چشم جلوگیری میکند، بلکه به طور طبیعی خاصیت درمانی دارد. کاربران باید پس از هر 10 دقیقه استفاده از رایانه، پلکهای خود را به هم بزنند.

 

دیگر این که بعد از هر 20 دقیقه کار با کامپیوتر، 20 ثانیه به نقطهای در مسافت 6 متری خیره شوند تا چشم ها استراحت کنند.

 

نکته سوم اطمینان از وجود نور مناسب در محیط است. بهتر است نور مناسب از بالای سر و در محدوده میز کار بتابد و نباید به خود فرد بتابد. همچنین باید صفحه مانیتور را طوری قرار داد که نور پنجره یا چراغ در آن منعکس نشود.

 

در پایان نیز تاکید میشود که موقعیت مناسب قرار دادن مانیتور، 15 تا 20 درجه پایینتر از سطح چشم هاست که 50 تا 70 سانتیمتر هم باید از چشمها فاصله داشته باشد. "

 

کاربران رایانه، ساعد، دست، بازو، پشت و گردن خود را در یک حالت ثابت قرار میدهند و این عمل موجب وارد شدن فشار زیاد در مدت زمان طولانی روی ماهیچهها و تاندونهای فرد میشود و در نهایت میتواند به مشکلات عضلانی و مفصلی منجر شود.

 

وجود نور کافی و مناسب ، استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد، استفاده از صندلی مخصوص رایانه که ارتفاع آن طوری تنظیم شود که ستون فقرات کاربر را آزار ندهد و استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از بیحسی پا می تواند در پیشگیری از مشکلات جسمی ناشی از رایانه موثر باشد

 

 

 

توصیه های سلامتی پشت رایانه :* به صورت صحیح پشت یک میز کار خود بنشینید. کمر خود را صاف کرده، شانه ها را به عقب برده، قسمت فوقانی صفحه نمایشگر باید با چشمان شما در یک راستا قرار گیرد.

 

* وقتی مشغول تایپ کردن هستید، بدن خود را در یک وضعیت متعادل و مناسب نگه دارید. مچ دستان شما باید اندکی از آرنج شما پایین تر باشد. این عمل از ابتلا به نوعی سندرم در مچ دست (سندروم تونل کارپال) شما جلوگیری می کند. پاهایتان را از زانو خم کنید، طوری که زانو از باسن اندکی بالاتر قرار گیرد. کف پا را صاف روی زمین قرار داده یا روی یک چهارپایه یا زیرپایی مناسب قرار دهید.

 

* هر نیم ساعت یک بار از جای خود بلند شوید و با حرکات کششی بدن خود را نرمش دهید یا برای چند لحظه قدم بزنید.

 

http://img.tebyan.net/big/1390/02/104119382163130310020720272104194213144220.jpg

* ساق پاهایتان را بکشید و در این حین برای چند لحظه از نگاه کردن و خیره شدن به صفحه نمایشگر بپرهیزید. این عمل باعث جلوگیری از ایجاد لخته های خون در پاهای شما می گردد. به خاطر داشته باشید که لخته شدن خون در کاربران میانسال رایانه بسیار معمول است.

 

* یاد بگیرید که چگونه اعضای بدن خود را نرمش دهید. برای نرمش دادن گردن، سر خود را به جلو و عقب و چپ و راست و طرفین خم کنید. هرگز سر خود را در اطراف گردن به صورت دایره وار نچرخانید. این عمل باعث صدمه دیدن مفاصل گردن شما می شود.

 

* اگر مدت زیادی مشغول تایپ کردن هستید، برای چند لحظه مچ دستان خود را به صورت دایره وار بچرخانید و ورزش دهید. این کار باعث جلوگیری از ابتلا به سندرم مچ دست می شود.

* از قوز کردن به سمت جلو و روی صفحه کلید خودداری نمایید.

 

* هر چند لحظه یک بار چند نفس عمیق بکشید. اگر برایتان امکان دارد در هوای آزاد این نفس ها را بکشید که مقداری هوای تازه وارد شش های تان شود.

 

* زمانی که نشسته اید ، پاهای خود را روی پنجه برده و دوباره روی زمین بگذارید. آن قدر این کار را انجام دهید تا پاهایتان کمی خسته شود. این کار را برای یک ساعت به صورت مداوم انجام دهید . این حرکت باعث تقویت ساق پاهای شما می شود .

 

* یک بطری آب در کنار خود داشته باشید و عادت کنید که هر نیم ساعت آب بنوشید . اگر این عمل را دائما انجام دهید احساس خواهید کرد که هوشیارتر هستید و در دراز مدت لاغر خواهید شد.

 

* پشتی صندلی خود را عقب ببرید و به کمر خود زاویه ی بیشتر از 90 درجه بدهید.

 

* از سلامت چشمان خود غافل نشوید. خیره شدن به صفحه نمایش رایانه برای مدت طولانی برای چشمان شما مضر است، پس به چشمان خود استراحت دهید و هر چند مدت یک بار آنها را ببندید. محیط کار نباید خیلی پر نور یا تاریک باشد تا به چشم شما فشار وارد نشود. درد، سرخی و سوزش و آبریزش چشم، احساس تاری دید که به کاهش قدرت بینایی، خستگی و درد چشم و سردرد منجر میشوند، از عوارض چشمی کار زیاد و نادرست با رایانه هستند.

 

 

 

تبیان

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]کار با لپ تاپ!

[/h]

پیشگیری از بیماری های لپ تاپی و کامپیوتری !!!

http://berna.ir/wp-content/uploads/2013/01/616.jpg

هنگام کار با لپ تاپ و کامپیوتر این نکات را رعایت کنید تا دچار بیماری و مشکلات ارتوپدی نشوید…!

 

روزی نیست که مطب پزشکان ارتوپدی خالی از بیماران جوانی باشد که از درد و ناراحتیهای دست، شانه و گردن شکایت میکنند. با کمی پرس و جو و تحقیق متوجه خواهید شد که بیشتر این بیماران با کامپیوتر سروکار دارند و مجبورند ساعتهای طولانی پشت کامپیوتر بنشینند.

 

البته این دردها مراحل اولیه شکایت بیماران است. گاهی اوقات این مشکلات آنقدر پیشرفت میکند که باعث تغییرات فیزیکی و آناتومیکی اندامهای بدن میشود. پس خستگی را بهانه نکنید و در هر حالتی که هستید شیوه نشستن خود را اصلاح کنید. یادتان نرود بدن شما یکی از مهمترین سرمایههای زندگیتان است؛ آن را فدای شغل و کامپیوتر خود نکنید!

این سر، سنگینی میکند!

 

کسانی که با کامپیوتر سروکار دارند بهطور متوسط روزی ۶ساعت پشت کامپیوتر مینشینند. در این حالت گردن حدود ۴۰درجه خم میشود حتی گاهی اوقات آنقدر خمیده میشود که چانه به سینه میچسبد! سر انسان چندین کیلوگرم وزن دارد و این عضلات گردن است که آن را بالا نگه میدارد بنابراین با گذراندن ساعتهای طولانی پشت کامپیوتر عضلات گردن اسپاسم میکند و خسته میشود.

 

همین الان جلوی آینه بروید!

 

افراد هنگام نشستن در پشت کامپیوتر معمولا آرنج چپ خود را روی میز میگذارند و به آن تکیه میدهند و با دست راستشان کار میکنند. در چنین حالتی شانه چپ به طرف بالا رفته و شانه راست به طرف پایین میآید. با پایین قرار گرفتن شانه راست تمام اعصاب شبکه گردنی و عروق در حالت کشش قرار میگیرد درست مثل اینکه فردی دست شما را برای ساعتها بگیرد و بکشد!

 

اگر این افراد لباس خود را در بیاورند و جلوی آینه بایستند میبینند که یکی از شانههایشان پایینتر از دیگری است! این حالت در پزشکیDropped Shoulder Syndrome نام دارد؛ یعنی مجموعه عوارض و بیماریهایی که در اثر افتادن شانه به پایین ایجاد میشود. در این موارد ممکن است مفصل شانه و تاندونهای اطراف آن از جمله تاندون عضلات دوسر بازویی ملتهب و دردناک شود.

 

بیماری تنیسبازان حرفهای!

 

هنگام کار با موس کامپیوتر، مچ دست بهصورت مداوم بالا و پایین میرود. تکرار این حرکت در روزها و ماههای اول مشکلی ایجاد نمیکند اما بهتدریج باعث میشود برجستگی استخوانی کناره آرنج ملتهب و دردناک شود. در واقع عضلاتی که انگشتها و مچ دست را بالا میبرد به این برجستگی چسبیدهاند. این بیماری معمولا در تنیسبازان ایجاد میشود و در ادبیات پزشکی با نام آرنج تنیسبازان یا Tennis Elbowمطرح است. اما حالا خیلی از خانمها و آقایان جوان هم در اثر کار مداوم با کامپیوتر دچار این بیماری میشوند.

 

شکستن قولنج خوب است یا بد؟

 

شنیدن صدا از مفاصل و تاندونها در ۸۰ درصد از موارد نشانه بیماری نیست. با این حال ممکن است یک فرد مسن آنقدر زانویش ساییده شده باشد که فرسایش آن همراه با صدا باشد. این صدا با صدایی که افراد جوان از سر خوردن تاندونها روی یکدیگر احساس میکنند، متفاوت است.

 

شکستن قلنج نیز اگر با شدت انجام شود و تداوم پیدا کند، ممکن است تبدیل به یک تیک عصبی شود و فرد را دچار دردسر کند. در واقع تکرار این کار به تاندونها و مفاصل فشار وارد میکند. اما اگر گاهی یک یا دو بار برای رفع خستگی، قلنجتان را میشکنید مشکلی ایجاد نخواهد شد به شرطی که تبدیل به یک عادت روزمره نشود!

 

انگشتانتان خواب میرود؟

 

حرکت یکنواخت و مداوم مچ باعث درد و التهاب پرده دور مفصل مچ و پرده اطراف تاندونها میشود. این حالت در پزشکیOveruse Syndrome نام دارد؛ یعنی مجموعه دردها و بیماریهایی که بهعلت استفاده بیش از حد از مچ ایجاد میشود. تا اینجا فرد دچار تغییرات مهم آناتومیکی و ساختاری نشده است اما ادامه و تکرار این حرکات باعث ایجاد سندرم تونل کارپال یا Carpal Tunnel Syndrome میشود.

 

این بیماری معمولا در خانمهای میانسال رخ میدهد اما امروزه خانمها و آقایان جوان زیادی به آن مبتلا میشوند. تکرار ضربههای کوچک انگشتان و مچ روی موس باعث التهاب عصب مدین میشود. این عصب به همراه تاندونها از کانالی در کف دست عبور میکند. اگر این مجرا در اثر التهاب تنگ و باریک شود، انگشتان فرد دچار خوابرفتگی و مورمور و گزگز میشوند که به چنین حالتی سندرم تونل کارپال میگویند.

 

 

وسواسی باشید!

 

برای پیشگیری از ایجاد این مشکلات اول از همه باید نحوه نشستن خود را اصلاح کنید. زمانی که خمیده به جلو مینشینید عضلات گردن تحت فشار قرار میگیرد و پشتتان قوز پیدا میکند. صندلی شما باید ارگونومی و انعطافپذیری خوبی داشته باشد، دستهدار بوده و پشتش عمود باشد تا بتوانید گهگاهی حرکت کرده و عضلاتتان را از حالت اسپاسم خارج کنید. دوم اینکه نباید به طور طولانیمدت پشت کامپیوتر بشینید. توصیه میشود هر یک ساعت از جای خود بلند شوید تا گردن و اعصاب چشمها استراحت کنند.

 

زمانی که میخواهید چیزی را بخوانید مجبور میشوید سر را بیحرکت نگه دارید تا چشم تمرکز بیشتری پیدا کند. هرقدر سر حرکت کمتری داشته باشد، عضلات گردن باید با قدرت بیشتری آن را نگه دارد بنابراین تداوم این حرکت باعث آسیب عضله میشود. پس بهتر است هر نیم ساعت تا یک ساعت یکبار از پشت دستگاه بلند شوید، کمی نرمش کنید، بدنتان را مخالف جهتی که تاکنون خم بوده حرکت دهید و دستانتان را به بالا و عقب بکشید. این سادهترین راه برای پیشگیری از وقوع حادثه است.

 

انتخاب با شماست

 

ماساژ با آب گرم میتواند درد و خستگی عضلات، تاندونها و مفاصل را کاهش دهد. برای این کار میتوانید روزی ۳ تا ۴ بار ناحیه مورد نظر را با آب گرم ماساژ دهید. انسانها معمولا به گرما عادت دارند درحالیکه سرما نیز خاصیتهای درمانی دارد. مثلا میتوان برای کاهش درد کناره خارجی آرنج یا شانه از کیسه یخ استفاده کرد. برخی افراد با گرما و برخی دیگر با سرما سازگاری بیشتری دارند به هر حال هردوی این روشها میتوانند التهاب و خستگی را کاهش دهند.

 

اما چرا گاهی اوقات میشنویم برخی افراد بر اثر سرمای زمستان دردهایشان بیشتر میشود؟ در پاسخ باید گفت این موضوع بیشتر برای کسانی مطرح است که دارای بیماریهای مفصلی مانند آرتریت روماتوئید هستند نه افراد سالمی که بر اثر استفاده مداوم از کامپیوتر دچار درد و ناراحتی شدهاند.

 

استفاده از ژلهای کاهش دهنده درد مانند ژل پیروکسیکام نیز میتواند در کاهش دردها موثر باشد. برای این کار میتوان با استفاده از ژل، ناحیه مورد نظر را روزی ۳ بار ماساژ داد و بعد از گرما یا سرما استفاده کرد تا منافذ پوست باز شوند و ژل جذب شود. این اقدامات در حد کمکهای اولیه است اما اگر قرار است قرص و دارو مصرف شود حتما باید تحت نظر پزشک و با دقت بیشتری این کار را انجام دهید.

 

اگر استراحت نکنید باید گچ بگیرید!

 

پزشکان ارتوپد در مواجهه با این مشکلات ابتدا سعی میکنند برای درمان بیمار از روشهای غیرتهاجمی استفاده کنند. برای مثال استراحت کردن، استفاده از گرما، سرما، ژلهای کاهنده درد، مصرف قرص، دارو و فیزیوتراپی جزو روشهای غیرتهاجمی محسوب میشوند. درصورتی که بیمار از این روشها نتیجهای نگیرد، پزشک در مرحله بعد ممکن است از روشهای تهاجمی مانند تزریق کورتون استفاده کند.

 

در مرحله آخر نیز جراحی قرار دارد که کاملا تهاجمی محسوب میشود. قطعا پزشک سعی میکند ابتدا بیمار را با یک روش سادهتر درمان کند. گاهی اوقات پزشکان دست مبتلایان به بیماری آرنج تنیسبازان را برای ۳ هفته گچ میگیرند. این کار درصورتی انجام میشود که بیمار نتواند حرف پزشک را قبول کند که مدتی از دستش استفاده نکند. هدف از این گچگیری استراحت دادن به دست و آرنج است. البته این کار باید حتما توسط پزشک انجام شود.

 

 

سایت برنا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همیشه گفته می شود که درست بنشینید تا کمر درد نگیرید، اما برای پیشگیری از کمر درد باید به چه شکلی نشست و نحوه ی صحیح نشستن باید به چه ترتیبی باشد ؟

 

این روزها افراد بیشتر ساعات روز را در حالت نشسته هستند و بیشتر کارها به صورت نشسته انجام میشود.کارشناسان بهداشت میگویند توجه نکردن به حالت و وضعیت بدن هنگام نشستن و رعایت نکردن اصول صحیح نشستن در طولانی مدت سبب بیماریهای اسکلتی و عضلانی،تغییر شکل ستون مهرهها،کمردرد و بیرون زدگی دیسک مهرهها میشود بنابراین توجه به حالت و وضعیت بدن و رعایت اصول صحیح نشستن در پیشگیری از این مشکلات موثر است...

 

 

روش صحیح نشستن

 

پیشتر تصور می‏شد که بهترین حالت نشستن حالتی است که فرد کاملا صاف و با زاویه 90 درجه بنشیند. در حالی که بررسیهای اخیر نشان داده است که راست نشستن بهترین حالت نشستن نیست.محققان اسكاتلندی و كانادایی با استفاده از شكل جدیدی از تصویر برداری «ام.آر.آی» نشان دادند كه راست نشستن فشار غیرضروری در ناحیه كمر ایجاد میكند.این پژوهشگران در «انجمن رادیولوژی آمریكای شمالی» بهترین وضعیت نشستن در پشت میز را حالتی اعلام كردند كه در آن بدن اندكی به سمت عقب متمایل میشود.همچنین این پژوهشگران اعلام كردند كه نشستن صحیح به كاهش دردهای ناحیه كمر كمك میكند.

 

در این مطالعه بیماران را در سه وضعیت متعدد نشستن مورد بررسی قرار دادند.وضعیت خمیده كه در آن بدن به سمت جلو خم میشود به طوری كه گویی روی میز خم شده است،وضعیت نشستن عمودی 90 درجهای و وضعیت «راحت» كه در آن درحالی كه پاها روی زمین قرار دارند،بدن به عقب خم میشود و با رانها زاویهای 135درجهای میسازد.سپس اندازههای زوایای ستون فقرات،ارتفاع دیسك و حركت نا به جای دیسك ستون مهرهها را در این سه وضعیت بررسی كردند و متوجه شدند كه حركت نا به جای دیسك ستون مهرهها زمانی ایجاد میشود كه فشار ناشی از وزن روی ستون مهرهها قرار میگیرد و موجب میشود كه دیسك از جای خود خارج شود.

 

 

http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-2/000.jpg

 

 

 

در این مطالعه بیشترین میزان حركت نا به جای دیسك در وضعیت عمودی نشستن 90 درجهای دیده شد.همچنین كمترین میزان حركت نا به جای دیسك در وضعیت نشستن 135درجهای دیده شد كه نشان میدهد نشستن در وضعیت راحت تر فشار كمتری بر دیسك های ستون مهرهها و ماهیچه ها و تاندون های مربوطه وارد میکند.در حالت خمیده نیز كاهشی در ارتفاع دیسك ستون مهره ها دیده شد.محققان با بررسی تمامی نتایج آزمایش اعلام كردند كه حالت نشستن 135 درجهای بهترین وضعیت برای كمر است و توصیه میکنند افراد اینگونه بنشینند.

 

 

http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-2/01.jpg

 

 

صحیح نشستن موقع رانندگی

 

کمر درد یکی از مشکلات شایع در میان رانندگان است.برای پیشگیری از کمر درد باید به نقاط فشار و اصول کلی حفظ انحنای ستون مهرهها دقت کنید. هنگام رانندگی سر و گردن تان را صاف نگهدارید.سرتان را به اطراف خم نکنید، طوری قرار بگیرید که گوشهایتان در امتداد شانههایتان قرار بگیرد.بهتر است دستها در حالت کشیده روی فرمان باشد. صندلی را خیلی نخوابانید و خیلی به سمت جلو خم نشوید. پاها هم باید کاملا کشیده و در وضعیت راحتی قرار داشته باشد.برخی رانندگان خودشان تغییراتی در صندلی ایجاد میکنند که این تغییرات گاهی غیر اصولی است و به ستون مهرهه ا آسیب میرساند.توصیه میشود این تغییرات را فقط با مشورت پزشک ارتوپد و متخصص ارگونومی انجام دهید. درضمن بهتر است از رانندگی در طولانی مدت پرهیز کنید و پس از مدتی رانندگی توقف کرده و استراحت کنید.نکته دیگر اینکه کمربند ایمنی را فراموش نکنید.در ترمزهای ناگهانی و تصادفات شدید اگر از کمربند ایمنی به شکل صحیح استفاده نشده باشد صدمات شدیدی به ستون فقرات و دیسکه ای بین مهره ای وارد میشود.

 

 

صندلی استاندارد

 

امروزه بیشتر کارها به صورت نشسته انجام می‏شود و افراد بخش زیادی از ساعات کاری شان را روی صندلی و به صورت نشسته انجام میدهند.به همین دلیل استفاده از صندلی استاندارد نقش زیادی در کاهش آسیب به ستون مهره ها دارد.متخصصان علم ارگونومی برای یک صندلی استاندارد ویژگی هایی را اعلام کرده اند که لازم است هنگام خرید صندلی این نکات را مورد توجه قرار داد.

 

http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-2/06.jpg

 

صحیح نشستن موقع روزنامه خواندن

 

برخی افراد در ساعات استراحت دلشان میخواهد روزنامه یا کتاب بخوانند و چون از صبح پشت میز نشستهاند دوست ندارند مطالعه را هم روی صندلی انجام دهند.بهترین حالت این است که به جای اینکه روی مبل بنشینند و برای خواندن روزنامه سرشان را به جلو خم کنند یک بالش زیر دستشان بگذارند و روزنامه را تا نزدیکی‏های صورت بالا بیاورند و بدون نیاز به خم کردن سر و گردن به راحتی مطالعه شان را انجام دهند.

 

 

بلوگفا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کافی است تنها یک لحظه به نحوه نشستن خود دقت کنید تا متوجه غیر استاندارد بودن نشستن خود شوید

 

در اینجا طرز انواع نشستن پشت سیستم رو مبینیم تشخیص صحیح یا اشتباهش با شما دوستان ( البته اگر مطالب بالا رو با دقت مطالعه کرده باشد ):10 (2):cbc:129fs370785:cbc

 

 

 

http://narenji.ir/sites/default/files/articleimage/4957/13/PJ-BO134_FIXBUR_G_20130506164035.jpg

 

 

 

http://axgig.com/images/21027559177448386024.jpg

 

 

http://up.alamto.com/mohsen/image/2011/desk.jpg

 

 

http://tinypic.com/21y2bo

 

 

 

http://www.elmevarzesh.com/wp-content/uploads/2014/01/Sit-at-a-Computer.jpg

 

 

 

http://img.tebyan.net/big/1390/12/2379720412612223153581732007214412510483106.jpg

 

 

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...

[h=1]دردهای ناشی از کار با کامپیوتر

[/h]امروزه یکی از شایع ترین شکایت های افراد جوان به ویژه در میان کارکنان ادارات و بانک ها، عوارض کار طولانی مدت با کامپیوتر است. این عوارض شامل دردهای گردن و شانه که با خستگی شدید عضلات این ناحیه همراه است، دردهای مفصل آرنج، مچ، انگشتان و نهایتاً دردهای پشت و کمر می باشد.

http://img1.tebyan.net/big/1386/05/20523320711515218561468210311313121177174.jpg

مواقعی که این دردها پس از یک کار طولانی یا یک روز پُر کار به سراغ شما می آید، بهترین اقدام استراحت، ماساژ ملایم نواحی درگیر، ریلکس کردن عضلات و آرامش است. اما برای جلوگیری از این گونه دردها که هیچ علت آناتومیک ندارد، یک راه بسیار ساده وجود دارد و آن هم رعایت وضعیت بدنی صحیح است.

قدم اول- انتخاب میز و صندلی استاندارد است.

قدم دوم- استفاده صحیح از میز، صندلی، مانیتور، صفحه کلید و موس است.

(دو مورد فوق با دقت در تصویر بالا بدست می آید).

قدم سوم- برنامه ریزی کاری است، به این صورت که بیش از 30 تا 45 دقیقه به حالت ثابت نشسته یا ایستاده نمانید و در بین کار حتماً وضعیت بدنی خود را تغییر دهید. حتی هر نیم ساعت سر جای خود بایستید و یا چند قدم راه بروید.

قدم چهارم- انجام حرکات نرمشی ساده به صورت تمرین روزانه است که می تواند شامل موارد زیر باشد:

1) در حالت کاملاً صاف بنشینید. دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. به آرامی هر دو شانه را بالا ببرید. 5 ثانیه مکث کنید و سپس شانه ها را رها کنید. این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.

2) در حالت کاملاً صاف بنشینید. دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. به آرامی هر دو شانه را 5 مرتبه به جلو بچرخانید و سپس 5 مرتبه به عقب بچرخانید.

3) در حالت کاملاً صاف بنشینید:

الف- هر دو دست را به صورت کشیده در جلوی خود بگیرید و انگشتان و مچ را باز و بسته کنید.(5 مرتبه)

ب- هر دو دست را به صورت کشیده در طرفین خود بگیرید و انگشتان و مچ را باز و بسته کنید.(5 مرتبه)

ج- هر دو دست را به صورت کشیده در بالای سر خود بگیرید و انگشتان و مچ را باز و بسته کنید.(5 مرتبه)

4) در حالت کاملاً صاف بنشینید:

الف- کف هر دو دست را به هم بچسبانید و تا جایی که ممکن است آرنج ها را بالا بیاورید.

ب- پشت هر دو دست را به هم بچسبانید و تا جایی که ممکن است آرنج ها را پایین بیاورید.

5) در حالت کاملاً صاف بنشینید. دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. سر را به یک سمت خم کنید، طوری که گوش به شانه همان سمت نزدیک شود. 5 ثانیه مکث کنید و سپس به حالت اول برگردید (5 مرتبه). حرکت را برای سمت دیگر تکرار کنید.

6) سر را از حالت کاملاً صاف در راستای بدن به آرامی به پایین خم کنید، طوری که چانه به قفسه سینه نزدیک شود. 5 ثانیه مکث کنید و به حالت اول برگردید.

 

7) سر را از حالت کاملاً صاف در راستای بدن به آرامی به عقب خم کنید، طوری که احساس کشیدگی در جلوی گردن کنید. 5 ثانیه مکث کنید و به حالت اول برگردید.

8) در حالت کاملاً صاف بنشینید. عضلات شکم را منقبض کنید (شکم را داخل بکشید). 5 ثانیه مکث کنید. این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.

9) در حالت کاملاً صاف بنشینید. پای راست را از روی زمین بلند کنید و مستقیم در راستای ران نگه دارید. 5 ثانیه مکث کنید (5 مرتبه). حرکت را با پای چپ تکرار کنید.

10) بایستید و دست ها را در گودی کمر بگذارید. به آرامی و فقط 10 درجه به عقب خم شوید و قفسه سینه را باز کنید. 5 ثانیه مکث کنید و به حالت اول برگردید. (5 مرتبه)

سپس 3 تا 5 نفس عمیق بکشید و به کار خود ادامه دهید.

 

تبیان

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...